Sempozyumun Amaçları

- Hazırlık programlarındaki Arapça öretimi ile ilgili mevcut uygulamaları tespit etmek.

- Hazırlık programlarında hocaların ve örencilerin Arapça öretiminde karılatıkları sorunları tespit etmek.

- Karılaılan bu sorunlara yabancılara dil öretimi çerçevesinde pratik çözüm önerileri sunmak.

- Hazırlık programlarının dilsel çıktılarını Uluslararası Ortak Dil Kriterlerine göre belirlemek.

- Hazırlık programlarının hazırlık sonrası eitim ihtiyaçlarını ne düzeyde karıladıını belirlemek.

- Hazırlık programlarının dilsel hedeflerini hazırlık sonrası eitimlerin beklentilerini karılayacak ekilde revize etmek.

- Hazırlık programlarında dil becerilerinin programa daılım aırlıkları ile ilgili model öneriler sunmak.

- Arapça öretiminde baarılı olan dil öretim yöntem ve stratejileri ile tanımak ve bunların yaygınlamasını salamak.

- Dersler bazında -sınav öncesi ara süreçler dâhil- ölçme ve deerlendirme araçlarını belirlemek ve bunların gelitirilmesini salamak.

- Türkiye ortamına uygun Arapça öretmenlii için yeterlilik kriterlerini belirlemek.